Regulamin XI Forum Formacyjnego

„Pokój Wam”

zwanego w dalszej części regulaminu „Forum”

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników Forum.
 2. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Forum, zasady organizacyjne oraz płatności.
 3. Organizatorem Forum jest Wydział ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej w
 4. Przepisy Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Forum i obowiązują wszystkich Uczestników.
 5. Przesłanie zgłoszenia do Organizatora jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez
  Uczestnika niniejszego Regulaminu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Forum w każdym czasie lub zmienienia jego formy (online) za zwrotem na rzecz Uczestników 90% wpłaconej kwoty. W takim przypadku Uczestnikom nie przysługują wobec Organizatora żadne roszczenia odszkodowawcze.
 7. Uczestnik ma obowiązek podania w formularzu rejestracyjnym poprawnych danych. Podanie nieprawidłowych danych Uczestnika może uniemożliwić rejestrację na uczestnictwo w Forum.
 8. Organizator ustala plan Forum oraz ma prawo dokonywania w nim zmian, także w dniu, w którym odbywa się konferencja (Forum), w tym ma prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień. Zmiana programu Forum nie może stanowić podstawy do kierowania roszczeń wobec Organizatora.
 9. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody w obiektach, w których prowadzone są działania związane z Forum, spowodowane przez jego działanie.
 10. Osoby przyjeżdżające na Forum zgłaszają swoją obecność w recepcji Forum mieszczącej się w Centrum Sztuki Mościce,  wraz z wydrukowanym zaproszeniem (kartą uczestnika) upoważniającym do uczestnictwa w Forum.
 11. Forum obejmuje dwa dni, na które składają się konferencje religijne, koncert religijny i części modlitewne.
 12. Na terenie Forum obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów i zażywania jakichkolwiek środków odurzających.
 13. Koszt udziału w Forum wynosi:
  1. w dniach od startu rekrutacji do 27.12.2021: 100zł
  2. w dniach od 27.12.2021 do 21.01.2022: 130zł
  3. w dniu Forum: 150zł
  4. Za samą sobotę lub niedzielę: Zapisy online 70zł, zapisy w dniu Forum 80zł
  5. Wyżywienie: 60zł
  6. Uczestnictwo dla dzieci do 16 lat jest darmowe
 14. Organizator nie przewiduje zwrotu wpłaconych opłat z wyjątkiem sytuacji losowych.
 15. Ze względów na brak pewności co do przebiegu pandemii Covid – 19, w sytuacji zamknięcia obiektów sportowych i widowiskowych, na których odbywa się wydarzenie, organizator zwraca 90% kosztów. Każdy kto zapłacił za uczestnictwo w inny sposób niż przelewem z konkretnego konta, chcąc odzyskać poniesione koszty zobowiązany jest przesłać do 30 dni maila: sne.tarnow@gmail.com z podaniem numeru konta, na który zostanie wykonany zwrot 90% poniesionych kosztów.
 16. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione lub skradzione.
 17. Uczestnik, jak i wolontariusz posługujący w ramach Forum, wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalanie i publikację wizerunku w materiałach promocyjnych Forum na witrynach www, w prasie, etc. Organizator prawnie dba o pozytywne wykorzystywanie i upublicznianie wizerunku osób będących uczestnikami Forum.
 18. Wszelkie dobra powstałe na skutek działań wolontariuszy, a zlecone do wykonania przez Organizatora, w tym zdjęcia, filmy, zarejestrowane utwory muzyczne, wywiady, są własnością Organizatora.
 19. Odpowiedzialnym za całość Forum jest Wydział ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.
  Wszelkie pytanie i wątpliwości dotyczące udziału w forum prosimy zgłaszać na adres mailowy: tarnow@gmail.com lub do koordynatora: Alicja Miszkurka nowaewangelizacja.tarnow@gmail.com.