Regulamin IX Forum Formacyjnego

„MOC OBECNOŚCI – Tajemnica Eucharystii”

zwanego w dalszej części regulaminu „Forum”

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników Forum.
2. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Forum, zasady organizacyjne oraz płatności.
3. Organizatorem Forum jest Szkoła Nowej Ewangelizacji św. Józefa w
Tarnowie.
4. Przepisy Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Forum
i obowiązują wszystkich Uczestników.
5. Przesłanie zgłoszenia do Organizatora jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez
Uczestnika niniejszego Regulaminu.
6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Forum w każdym czasie, za zwrotem na rzecz
Uczestników wpłaconej zaliczki w pełnej wysokości, jeśli Forum nie będzie mogło się odbyć
z przyczyn niezależnych od Organizatora. W takim przypadku Uczestnikom nie przysługują
wobec Organizatora żadne roszczenia odszkodowawcze.
7. Uczestnik ma obowiązek podania w formularzu rejestracyjnym poprawnych danych. Podanie
nieprawidłowych danych Uczestnika może uniemożliwić rejestrację na wystąpienia, warsztaty
i seminaria odbywające się w trakcie Forum.
8. Organizator ustala plan Forum oraz ma prawo dokonywania w nim zmian, także w dniu,
w którym odbywa się konferencja (Forum), w tym ma prawo do zmian rozkładu czasowego
i kolejności wystąpień. Zmiana programu Forum nie może stanowić podstawy do kierowania
roszczeń wobec Organizatora.
9. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody w obiektach, w których prowadzone są
działania związane z Forum, spowodowane przez jego działanie.
10. Osoby przyjeżdżające na Forum zgłaszają swoją obecność w recepcji Forum mieszczącej się
w Hali „Arena Jaskółka Tarnów”,  wraz z wydrukowanym zaproszeniem (kartą uczestnika)
upoważniającym do uczestnictwa w Forum.
11. Forum obejmuje dwa dni, na które składają się konferencje religijne, koncert religijny i części
modlitewne.
12. Na terenie Forum obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów i zażywania
jakichkolwiek środków odurzających.
13. Koszt udziału w Forum wynosi:
– w dniach od startu rekrutacji do 27.12.2019: 65zł (sobota 40zł, niedziela 25zł),
– w dniach od 28.12.2019 do 18.01.2019: 80zł (sobota 50zł, niedziela 30zł),
– w dniu Forum: 100zł (sobota 60zł niedziela 40zł).
Wyżywienie: w zależności od wybranej opcji w formularzu rekrutacyjnym.
14. Organizator nie przewiduje zwrotu wpłaconych opłat z wyjątkiem sytuacji losowych.
15. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione lub skradzione.
16. Uczestnik, jak i wolontariusz posługujący w ramach Kongresu, wyraża zgodę na nieodpłatne
utrwalanie i publikację wizerunku w materiałach promocyjnych Forum na witrynach www,
w prasie, etc. Organizator prawnie dba o pozytywne wykorzystywanie i upublicznianie
wizerunku osób będących uczestnikami Forum.
17. Wszelkie dobra powstałe na skutek działań wolontariuszy, a zlecone do wykonania przez
Organizatora, w tym zdjęcia, filmy, zarejestrowane utwory muzyczne, wywiady, są własnością
Organizatora.

18. Odpowiedzialnym za całość Kongresu jest Szkoła Nowej Ewangelizacji św. Józefa w Tarnowie.
W razie pytań i wątpliwości dotyczących udziału w forum prosimy zgłaszać się do
koordynatora: Marcin Lewandowski: marclewandowski@gmail.com.
19. RODO: W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”),
Informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących
Pani/Panu prawach z tym związanych.  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że:
administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Szkoła Nowej Ewangelizacji
św. Józefa w Tarnowie, ul. Zbylitowska 5, 33-100 Tarnów. NIP: 9930659749
REGON: 363294345.
– W sprawach związanych z ochroną danych osobowych kontaktuj się
z administratorem pod adresem e-mail:  sne.tarnow@gmail.com ;
– Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przekazywania informacji o IX Forum
Formacyjnego „MOC OBECNOŚCI – Tajemnica Eucharystii” . Dane przetwarzać
będziemy w zakresie następujących rodzajów danych osobowych, tj. imienia,
nazwiska, parafii, kodu pocztowego, adresu e-mail, numeru telefonu, podanych przez
Ciebie, na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
RODO;
– W przypadku danych, co do których wyraziłeś zgodę, przysługiwać Ci będzie prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę
można cofnąć drogą mailową na sne.tarnow@gmail.com
– Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie
Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.