Regulamin XIII Forum Formacyjnego

„Oto Ciało Moje”, odbywającego się 20.01.2023 r.

zwanego w dalszej części regulaminu „Forum”

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników Forum.
 2. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Forum, zasady organizacyjne oraz płatności.
 3. Organizatorem Forum jest Wydział ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.
 4. Przepisy Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Forum i obowiązują wszystkich Uczestników.
 5. Przesłanie zgłoszenia do Organizatora jest równoznaczne
  z zaakceptowaniem przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Forum w każdym czasie lub zmienienia jego formy (online) za zwrotem na rzecz Uczestników 90% wpłaconej kwoty.
  W takim przypadku Uczestnikom nie przysługują wobec Organizatora żadne roszczenia odszkodowawcze.
 7. Uczestnik ma obowiązek podania w formularzu rejestracyjnym poprawnych danych. Podanie nieprawidłowych danych Uczestnika może uniemożliwić rejestrację na uczestnictwo w Forum.
 8. Organizator ustala plan Forum oraz ma prawo dokonywania w nim zmian, także w dniu, w którym odbywa się konferencja (Forum),
  w tym ma prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień. Zmiana programu Forum nie może stanowić podstawy do kierowania roszczeń wobec Organizatora.
 9. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody w obiektach,
  w których prowadzone są działania związane z Forum, spowodowane przez jego działanie.
 10. Osoby przyjeżdżające na Forum zgłaszają swoją obecność w recepcji Forum mieszczącej się w „Hala Sportowo – Widowiskowa Pałacu Młodzieży” ul. Gumniska 28 w Tarnowie, gdzie otrzymują pakiet uczestnika.
 11. Forum trwa jeden dzień, na który składają się konferencje religijne, panele dyskusyjne, koncert religijny i części modlitewne.
 12. Na terenie Forum obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów i zażywania jakichkolwiek środków odurzających.
 13. Koszt udziału w Forum wynosi: Do 10.12.2023 r. 90zł

  Od 11. 12.2023 r. do 12.01.2023 r. 110zł

  W dniu wydarzenia 140zł

  Posiłek obejmujący obiad i kolację jest dodatkowo płatny: 40zł

  W dniu wydarzenia nie będzie możliwości domówienia posiłków, jednak możliwe jest pozostanie nadwyżki posiłków, które będzie można kupić w dniu wydarzenia.

 14. Potwierdzeniem dokonania rejestracji online jest dokonanie wpłaty za uczestnictwo w Forum Formacyjnym na konto bankowe Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Józefa, która jest współorganizatorem Forum, w ciągu trzech dni od dokonania rejestracji. Brak opłaty oznacza brak rejestracji na Forum.
 15. Organizator nie przewiduje zwrotu wpłaconych opłat.
 16. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione lub skradzione.
 17. Uczestnik, jak i wolontariusz posługujący w ramach Forum, wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalanie i publikację wizerunku
  w materiałach promocyjnych Forum na witrynach www, w prasie, etc. Organizator prawnie dba o pozytywne wykorzystywanie
  i upublicznianie wizerunku osób będących uczestnikami Forum.
 18. Wszelkie dobra powstałe na skutek działań wolontariuszy, a zlecone do wykonania przez Organizatora, w tym zdjęcia, filmy, zarejestrowane utwory muzyczne, wywiady, są własnością Organizatora.
 19. Odpowiedzialnym za całość Forum jest Wydział ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.
 20. Wszelkie pytanie i wątpliwości dotyczące udziału w Forum prosimy zgłaszać na adres mailowy: forumformacyjne@gmail.com lub telefonicznie do Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji albo na numer: 667042028