Regulamin XII Forum Formacyjnego

Aby byli jedno”

zwanego w dalszej części regulaminu „Forum”

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników Forum.
 2. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Forum, zasady organizacyjne oraz płatności.
 3. Organizatorem Forum jest Szkoła Nowej Ewangelizacji Św. Józefa w Tarnowie.
 4. Przepisy Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Forum i obowiązują wszystkich Uczestników.
 5. Przesłanie zgłoszenia do Organizatora jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez
  Uczestnika niniejszego Regulaminu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Forum w każdym czasie lub zmienienia jego formy (online) za zwrotem na rzecz Uczestników 90% wpłaconej kwoty.
  W takim przypadku Uczestnikom nie przysługują wobec Organizatora żadne roszczenia odszkodowawcze.
 7. Uczestnik ma obowiązek podania w formularzu rejestracyjnym poprawnych danych. Podanie nieprawidłowych danych Uczestnika może uniemożliwić rejestrację na uczestnictwo w Forum.
 8. Organizator ustala plan Forum oraz ma prawo dokonywania w nim zmian, także
  w dniu, w którym odbywa się konferencja (Forum), w tym ma prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień. Zmiana programu Forum nie może stanowić podstawy do kierowania roszczeń wobec Organizatora.
 9. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody w obiektach, w których prowadzone są działania związane z Forum, spowodowane przez jego działanie.
 10. Osoby przyjeżdżające na Forum zgłaszają swoją obecność w recepcji Forum mieszczącej się w „Hala Sportowo – Widowiskowa Pałacu Młodzieży”
  ul. Gumniska 28 w Tarnowie wraz z wydrukowanym zaproszeniem (kartą uczestnika) upoważniającym do uczestnictwa w Forum.
 11. Forum obejmuje dwa dni, na które składają się konferencje religijne, koncert religijny i części modlitewne.
 12. Na terenie Forum obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów
  i zażywania jakichkolwiek środków odurzających.
 13. Koszt udziału w Forum wynosi:
  1. Zapisy on-line na stronie: fftarnow.pl w dniach od startu rekrutacji do 23.12.2022: 99zł
  2. Zapisy on-line w dniach od 24.12.2022 do 20.01.2022: 129zł
  3. Zapisy w recepcji w dniu Forum: 150zł
  4. Zapisy on-line za samą sobotę lub niedzielę: 70zł, zapisy w dniu Forum obejmujące uczestnictwo w jednym dniu 80zł
  5. Posiłki /zamówienie i opłata tylko przy rejestracji on-line/:
   70zł /sobota + niedziela: 3 posiłki/,
   50 zł /sobota: 2 posiłki/,
   30 zł /niedziela: 1 posiłek/
  6. Uczestnictwo dla dzieci do 16 lat jest bezpłatne ale obowiązują zapisy online do 20.01.2023 lub w dniu Forum. Posiłki odpłatne wg. ogólnych zasad
   i dostępne tylko przy rejestracji online.
 14. Pakiety uczestnictwa bez posiłków:

A. Sobota i niedziela: 99 zł do 23.12.2022, 129 zł do 20.01.2023, w dniu Forum150 zł
B. Sobota: 70 zł do 20.01.2023, w dniu Forum: 80 zł
C. Niedziela: 70 zł do 20.01.2023, w dniu Forum: 80 zł

 1. Pakiety uczestnictwa z posiłkami:

AP. Sobota i niedziela: 169 zł do 23.12.2022, 199 zł do 20.01.2023
BP. Sobota: 120 zł do 20.01..2023
CP. Niedziela: 100 zł do 20.01.2023
*Rejestracja w dniu Forum – brak dostępności posiłków na miejscu.

 1. Pakiety uczestnictwa z posiłkami wegetariańskimi /bez mięsa/:

AP-w. Sobota i niedziela: 169 zł do 23.12.2022, 199 zł do 20.01.2023
BP-w. Sobota: 120 zł do 20.01..2023
CP-w. Niedziela: 100 zł do 20.01.2023
*Rejestracja w dniu Forum – brak dostępności posiłków wegetariańskich na miejscu.

 1. Potwierdzeniem dokonania rejestracji online jest dokonanie wpłaty za uczestnictwo
  w Forum Formacyjnym na konto bankowe organizatora za pośrednictwem bramki płatniczej „imoje.pl”. Brak opłaty oznacza brak rejestracji na Forum.
 2. Organizator nie przewiduje zwrotu wpłaconych opłat.
 3. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione lub skradzione.
 4. Uczestnik, jak i wolontariusz posługujący w ramach Forum, wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalanie i publikację wizerunku w materiałach promocyjnych Forum na witrynach www, w prasie, etc. Organizator prawnie dba o pozytywne wykorzystywanie i upublicznianie wizerunku osób będących uczestnikami Forum.
 5. Wszelkie dobra powstałe na skutek działań wolontariuszy, a zlecone do wykonania przez Organizatora, w tym zdjęcia, filmy, zarejestrowane utwory muzyczne, wywiady, są własnością Organizatora.
 6. Odpowiedzialnym za całość Forum jest Szkoła Nowej Ewangelizacji Św. Józefa
  w Tarnowie.
  Wszelkie pytanie i wątpliwości dotyczące udziału w Forum prosimy zgłaszać na adres mailowy:
  forumformacyjne@gmail.com